Huurvoorwaarden

Voorwaarden kortingsbonnen

 • Al de kortingsbonnen zijn NIET geldig in de maanden mei en juni.
 • Kortingsbonnen kunnen niet samengevoegd worden en zijn niet geldig met eender welke actieprijs. (woensdagen zijn ook aan actieprijs).
 • Springdis behoud zich ten alle tijden het recht om kortingsbonnen te weigeren.
 • Kortingsbonnen kunnen niet omgeruild worden tegen baar geld.
 • Kortingsbonnen kunnen enkel gebruikt worden op de huur van een springkasteel.

Artikel 1

 • Om de in het contract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient U over hetvolgende te beschikken :
 • Electriciteit van 220 Volt, minstens 16 Amp te leveren met verlengdraad tot aan de achterkant van het kasteel. Indien op voorhand afgesproken word een verlengkabel door SpringDis voorzien.
 • Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,…) bij voorkeur gras of zand waarop het kasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (zie afmetingen kasteel)

Artikel 2

 • Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art. 1 wordt aangeduidt.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is hier verantwoordelijk voor.
 • Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van Springdis (de verhuurder).
 • Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
 • Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de goede werking van de gehuurde goed heeft vergewist en dat hij op de hoogte is van de richtlijnen m.b.t. het gebruik.

Artikel 3

 • De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
 • De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade zijn.
 • De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene.
 • Het is verboden het springkasteel te betreden met schoenen.
 • Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmmen, noch met eten, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden.
 • Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
 • Alle schade, niet veroorzaakt door slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik van de huurder, zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4

 • In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder a.o. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus, in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade.
 • Bij stormwind dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij hevige regen.

Artikel 5

 • Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen : Water aflaten, torens en muren naar binnen duwen. Kasteel in twee plooien.
 • Na de regen moet het kasteel steeds terug opgezet worden zodat het kan drogen.

Artikel 6

 • Bij de in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs in contanten, alsook de desgevallende waarborgsom, betaald te worden. Deze waarborg wordt bij ophaling van het springkasteel terugbetaald, indien er geen schade is ontstaan door onzorgvuldig gebruik en het springkasteel proper is. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op het overeengekomen leveringstijdstip, behoudt de verhuurder zich het recht voor verhaal van alle schade hieruit voortvloeiend te verhalen aan de huurder.

Artikel 7

 • In geval van niet of laattijdige levering door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 8

 • Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen, per aangetekend schrijven, na de huurdatum, aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 9

 • Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
Menu